Πρόσκληση για μητρώο συνεργατών

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε από την ανάληψη νέων Έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για την δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση - υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Σκοπός του Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός µιας ικανής βάσης εµπειρογνωµόνων – δυνητικών συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΣΕΣ), του INTERREG (IVC) και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε:

• αφενός οι Οµάδες Εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ ενισχύονται µε την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,

• αφετέρου να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών και έργων, στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται με βάση την καταλληλότητα απασχόλησής τους σε έργα που αφορούν σε:

• Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών
• Ηλεκτρονικές Υποδομές και εφαρμογές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου/ψηφιακών βιβλιοθηκών σε θέματα εκπαίδευσης/περιβάλλοντος
• Ανάπτυξη και Παροχή δικτυακών υπηρεσιών
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο της υγείας
• Καινοτόμες υπηρεσίες για τη δημόσια διοίκηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
• Προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing)
• Ανάπτυξη, διαχείριση και ασφάλεια ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών (e-infrastructures)
• Δημιουργία και Προώθηση Ανοικτού Λογισμικού, Ανοικτών Δεδομένων και Ανοικτών Κοινοτήτων Μάθησης
• Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για επιχορήγηση δικαιούχων με τη μορφή voucher
• ΤΠΕ και Πράσινες Τεχνολογίες
• Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις

Η επιλογή των ενδιαφερομένων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (ιεραρχικά), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό τους:

1) Οι σχετικές, με τους ως άνω τομείς, ακαδημαϊκές και άλλες γνώσεις και σπουδές
2) Η επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τους ως άνω τομείς
3) Τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και λοιπές δεξιότητες, ώστε να ταιριάζουν στις άνω κατηγορίες έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Μητρώου, εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο ή για την απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο ή την απόρριψη της αίτησης.
Καλούνται, όλα τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, με επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα, να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.