Κανονισμός και διαδικασίες

Κανονισμός Δημιουργίας και Διαχείρισης Μητρώου Μόνιμων & Εποχιακών Συνεργατών / Οικονομικών Φορέων (Φυσικών Προσώπων)

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας.

Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε από την ανάληψη νέων Έργων και Προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), του διακρατικού προγράμματος INTERREG (IVC), καθώς και των ανταγωνιστικών έργων που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την εύρεση δυνητικών συνεργατών (μόνιμων και εποχιακών) για την δημιουργία σχετικού μητρώου, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών, εργασιών και τη διαχείριση - υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Σκοπός

Σκοπός του Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι η δημιουργία, η διαχείριση και ο διαρκής εμπλουτισμός µιας ικανής βάσης εµπειρογνωµόνων – δυνητικών συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΣΕΣ), του INTERREG (IVC) και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε:

 • αφενός οι Οµάδες Εργασίας που συστήνονται για οποιοδήποτε λόγο στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων, έργων και δράσεων, να εμπλουτίζονται/ ενισχύονται µε την κατάλληλη κατά περίπτωση εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών,
 • αφετέρου να διασφαλιστεί η διαρκής διαθεσιμότητα ενός ικανού εύρους επαγγελματιών και επιστημόνων µε εξειδικευμένα προσόντα, εμπειρία και δεξιότητες, οι οποίοι θα µπορούν να αξιοποιηθούν άµεσα για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών και έργων, στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ο παρών κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης και αξιοποίησης του Μητρώου Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προκειμένου αυτό να δημιουργηθεί και αξιοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και της Ελληνικής Πολιτείας.

Διαδικασίες Διαχείρισης

Για τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται οι ακόλουθες διακριτές διαδικασίες:

 • Α. Δημιουργία Μητρώου
 • Β. Ένταξη μελών στο μητρώο
 • Γ. Ειδικές προσκλήσεις και προσκλήσεις για συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου
 • Δ. Διαγραφή Μελών ή Τροποποίηση Στοιχείων

Για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου θα οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης του Μητρώου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος της εγκυρότητας των αιτήσεων με βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο.
 • Κατηγοριοποίηση των αιτήσεων και εισήγηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για κατά περίπτωση έγκριση/απόρριψη.
 • Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος σε όσους υπέβαλλαν αίτηση που τους κοινοποιεί την έγκριση και την εγγραφή τους στο Μητρώο ή αιτιολογεί την απόρριψή τους.
 • Επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα και όταν προκύπτουν καταστάσεις μεταβολών δεδομένων.
 • Επικοινωνία με τα μέλη του Μητρώου όποτε προκύπτει αναγκαιότητα
 • Εισήγηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του Μητρώου ή τη διαγραφή του από αυτό.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Μητρώου θα πρέπει

 • Nα είναι καλά ενημερωμένος για τις διαδικασίες συμπλήρωσης της αίτησης, των κριτηρίων και των προϋποθέσεων υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τις αρχές που θέτει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
 • Να μεριμνά για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) και την προστασία της πληροφοριακής εφαρμογής από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Δημιουργία Μητρώου

Αρχικά, το ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποφασίζει τη σύσταση Μητρώου Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της EΔΕΤ Α.Ε. Με την απόφαση σύστασης, το ΔΣ εγκρίνει τον κανονισμό δημιουργίας και διαχείρισης του Μητρώου και ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Μητρώου. Τροποποιήσεις επί των διαδικασιών μπορεί να πραγματοποιούνται με νεότερες αποφάσεις του ΔΣ της εταιρείας. Μετά τη σύσταση του Μητρώου, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή Φυσικών Προσώπων σε αυτό, στο δικτυακό της τόπο (www.grnet.gr). Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μητρώο θα είναι ανοιχτή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού του Μητρώου ενώ οι ενέργειες δημοσιότητας μπορούν να επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, επικαιροποιώντας το ενδιαφέρον της Εταιρείας για τον συνεχή εμπλουτισμό του ανθρωπίνου δυναμικού του Μητρώου.

Ένταξη μελών στο Μητρώο

Έπειτα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Μητρώο Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων (φυσικών προσώπων) της EΔΥΤΕ Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο. Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι αιτούντες καλούνται να δηλώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους, ότι έλαβαν γνώση για την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου (αρχική και κάθε περαιτέρω επεξεργασία), το οποίο περιέχει δεδομένα επικοινωνίας μαζί τους και συνδέεται με το ιστορικό της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους πορείας. Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνεται με βάση την καταλληλότητα απασχόλησής τους σε έργα:

 • Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 • Ηλεκτρονικές Υποδομές και εφαρμογές για την ανάπτυξη της χρήσης ψηφιακού περιεχομένου/ψηφιακών βιβλιοθηκών σε θέματα εκπαίδευσης/περιβάλλοντος

 • Ανάπτυξη και Παροχή δικτυακών υπηρεσιών

 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο της Ακαδημαϊκής/Ερευνητικής Κοινότητας

 • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον χώρο της υγείας

 • Καινοτόμες υπηρεσίες για τη δημόσια διοίκηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 • Προηγμένες υπηρεσίες και εφαρμογές υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing)

 • Ανάπτυξη, διαχείριση και ασφάλεια ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών (e-infrastructures)

 • Δημιουργία και Προώθηση Ανοικτού Λογισμικού, Ανοικτών Δεδομένων και Ανοικτών Κοινοτήτων Μάθησης

 • Δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων για επιχορήγηση δικαιούχων με τη μορφή voucher

 • ΤΠΕ και Πράσινες Τεχνολογίες

 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις

  Η επιλογή των συνεργατών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια (ιεραρχικά), όπως αυτά προκύπτουν από το βιογραφικό τους:

 1. Οι σχετικές, με τους ως άνω τομείς, ακαδημαϊκές και άλλες γνώσεις και σπουδές
 2. Η επαγγελματική τους εμπειρία, η οποία θα πρέπει να είναι σχετική με τους ως άνω τομείς
 3. Τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και λοιπές δεξιότητες, ώστε να ταιριάζουν στις άνω κατηγορίες έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης του Μητρώου, αφού παραλάβει τις αιτήσεις και κατηγοριοποιήσει τις αιτήσεις βάσει των κατηγοριών έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε, εισηγείται με τουλάχιστον μία τριμηνιαία αναφορά (Ιαν.– Μαρ., Απρ. – Ιουν., Ιουλ. – Σεπ., Οκτ.- Δεκ.) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την εγγραφή μέλους στο Μητρώο (ή την τεκμηριωμένη απόρριψη αίτησης που δεν καλύπτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις εγγραφής).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έπειτα από λεπτομερή εξέταση της νομιμότητας, εγκυρότητας και ορθότητας των στοιχείων που αναφέρονται σε έκαστη των αιτήσεων αποφαίνεται με σχετική του απόφαση, σχετικά με την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο ή την απόρριψη της αίτησης.