Δήλωση Ιδιωτικότητας

Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» (εφεξής «Μητρώο»)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας

registry-support@admin.grnet.gr

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (εφεξής ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - εφεξής «ΓΚΠΔ»] και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει [εφεξής «Νόμος»]. Στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», καθώς και οι πολιτικές και διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας των «Χρηστών». Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μελών και πώς διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων», έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Μητρώο των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»: Το πληροφοριακό σύστημα που περιλαμβάνει τα βιογραφικά στοιχεία ενδιαφερόμενων, που εγγράφονται -κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης Εγγραφής- στο Μητρώο, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του πληροφοριακού συστήματος και της παρούσας.

 • «Ιστότοπος»: O διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου https://registry.admin.grnet.gr/ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

 • «Μέλη»: Ως Μέλος μητρώου θεωρείται κάθε μόνιμος ή εποχιακός συνεργάτης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κάθε οικονομικός φορέας (φυσικό πρόσωπο) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ή και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος που υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο και εγκρίνεται από το Διαχειριστή αυτού.
  Ειδικότερα:
  Τα Μέλη του Μητρώου κατατάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κλάσεις:

  • Α. Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ: όσοι/ες έχουν (οποιασδήποτε μορφής) συμβατική σχέση σε ισχύ με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εγγράφονται (υποχρεωτικά) στο πλαίσιο αυτής στο Μητρώο.
  • Β. Μη Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ: όσοι/ες είναι Μέλη του Μητρώου χωρίς να έχουν σε ισχύ (οποιασδήποτε μορφής) συμβατική σχέση και περιλαμβάνει:
   • i. ενδιαφερόμενους που εγγράφονται (προαιρετικά) στο πλαίσιο ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης για αναζήτηση συνεργατών ή στο πλαίσιο προκήρυξης για πλήρωση συγκεκριμένης θέση (όσοι υποψήφιοι δεν επιλέγησαν),
   • ii. πρώην συνεργάτες ΕΔΥΤΕ που δεν διαθέτουν πλέον (οποιασδήποτε μορφής) συμβατική σχέση σε ισχύ με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αλλά διατηρούν την εγγραφή τους (προαιρετικά) στο Μητρώο.

  Στο πλαίσιο της παρούσας, όπου γίνεται αναφορά σε Μέλη, καλύπτεται το σύνολο των παραπάνω Μελών, ανεξαρτήτως διάκρισης.

 • «Υπεύθυνος Έργου»: Ως Υπεύθυνος Έργου νοείται ο συνεργάτης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως υπεύθυνος για την υλοποίηση κάποιου έργου, το οποίο έχει αναλάβει η εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής ευθύνης, δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των μελών του μητρώου, για να στελεχώσουν κατάλληλα ζωτικής σημασίας θέσεις για την ομαλή περάτωση των έργων. Σε ειδικές περιπτώσεις για την διεκπεραίωση απαραίτητων διαδικασιών της εταιρείας ή την περάτωση εσωτερικών έργων της, τα οποία συμβάλλουν στην εύρυθμη ομαλή λειτουργία της, μπορεί κάποιος εξουσιοδοτημένος χρήστης να λάβει την ιδιότητα του «Υπεύθυνου Έργου» κατόπιν αιτήματος στον Διαχειριστή του μητρώου.

 • «Διαχειριστής Μητρώου»: Ως Διαχειριστής Μητρώου νοείται ο συνεργάτης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως υπεύθυνος για τη διαχείριση και οργάνωση του Μητρώου.

 • «Διαχειριστής Συστήματος»: Ως Διαχειριστής Συστήματος νοείται ο συνεργάτης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. που ασχολείται με την ομαλή τεχνική και επιχειρησιακή λειτουργία του, καθώς και τη διαχείριση της εφαρμογής και της υποδομής του Πληροφοριακού Συστήματος.

Α. Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

 1. Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»:
  - Απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και του Πληροφοριακού Συστήματος.
  - Φιλική και εύκολη προς τον χρήστη λειτουργία του ιστοτόπου.
 2. Διαχείριση του «Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»/Εγγραφή Μέλους:
  - Δημιουργία Μητρώου.
  - Διαρκής εμπλουτισμός και ένταξη Μελών στο Μητρώο.
  - Επικαιροποίηση και αξιοποίηση του Μητρώου.
  - Διαγραφή Μέλους / Επικαιροποίηση-τροποποίηση Στοιχείων Μελών.
 3. Αυθεντικοποίηση των Μελών:
  - Αυθεντικοποίηση με τα διαπιστευτήρια taxisnet για την είσοδό κάθε Μέλους στην ιστοσελίδα https://registry.admin.grnet.gr/app/login.

Β. Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία:

 1. Για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»:
  - Διεύθυνση IP από την οποία το Μέλος συνδέεται στο Μητρώο.
 2. Για τη διαχείριση του «Μητρώου των Μονίμων και Εποχιακών Συνεργατών/Οικονομικών Φορέων ΕΔΥΤΕ Α.Ε.»/Εγγραφή Μέλους:
  - Έτος γέννησης
  - Email
  - Κινητό τηλέφωνο
  - Βιογραφικό σημείωμα
 3. Για την αυθεντικοποίηση των Μελών [_επιστρέφονται από το taxisnet login-(Taxisnet SSO) τα πεδία_]: - Όνομα
  - Επώνυμο
  - Πατρώνυμο
  - ΑΦΜ
 4. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - ως υπεύθυνος επεξεργασίας - δε συλλέγει, δεν επεξεργάζεται, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο, σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνιστά στα Μέλη του Μητρώου να μην αναρτούν κείμενα, βιογραφικά σημειώματα ή/και πληροφορίες που ενδέχεται να αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Γ. Νομική Βάση της επεξεργασίας:

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Μελών ρυθμίζεται ως ακολούθως:

Α) Για τους Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ (όπως περιγράφονται στην παρούσα), η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ.

Β) Για τους Μη Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ (όπως περιγράφονται στην παρούσα), το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ.

Το Μέλος αυτό ανά πάσα στιγμή δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της χορηγηθείσας συγκατάθεσής του με αποστολή στο registry-support@admin.grnet.gr του σχετικού Εντύπου Ανάκλησης Συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της χορηγηθείσας αυτής συγκατάθεσής του.

Δ. Πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Στο πλαίσιο αποτελεσματικής λειτουργίας του Μητρώου, πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Μελών αποκτούν οι εξής:

 • Η ομάδα υποστήριξης του Μητρώου της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Εθνικών Έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθώς και οι ομάδες διαχείρισης υποδομών και δικτύου της Διεύθυνσης Προηγμένων Υπολογιστικών και Δικτυακών Υποδομών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής και της υποδομής αντίστοιχα.
 • Οι συνεργάτες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την επιχειρησιακή λειτουργία του Μητρώου.
 • Οι συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με ρόλο Υπευθύνου Έργου, για σκοπούς αναγκών στελέχωσης των δράσεων και των έργων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Οι ανωτέρω αποτελούν προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. «συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Ε. Διαλειτουργικότητα:

Το Μητρώο διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα του taxisnet για την εγγραφή και σύνδεση των Μελών. Μετά την επιτυχή σύνδεση του Μέλους, επιστρέφονται από το taxisnet login τα εξής πεδία:

 • ΑΦΜ
 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Πατρώνυμο (επιτρέπεται κενή τιμή).

ΣΤ. Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέχθηκαν:

Η EΔΥΤΕ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρηση/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των Μελών, σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα. Σημειώνεται, ότι πρόσβαση σε βιογραφικό σημείωμα Μέλους του Μητρώου [περίπτωση Α) Συνεργάτη ΕΔΥΤΕ Α.Ε.], ενδέχεται να αποκτήσουν Φορείς Χρηματοδότησης έργων και δράσεων στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούν.

Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών ενδέχεται, να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ζ. Δικαιώματα των υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τα δεδομένα που επεξεργάζεται -ως υπεύθυνη επεξεργασίας- στο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου προβαίνει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Μελών, ώστε αυτοί, να έχουν πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, για το σύνολο των Μελών του Μητρώου ικανοποιούνται τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να κάνει αίτηση και να λάβει από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, υφίστανται επεξεργασία και εάν αυτό συμβαίνει, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μπορεί επίσης, να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Σημειώνεται πως, το δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούται να εξασφαλίζει από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, εάν συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Για να ασκήσει το υποκείμενο των δεδομένων, οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, μπορεί να απευθυνθεί στην Ομάδα λειτουργίας κι υποστήριξης του Μητρώου συμπληρώνοντας το Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος και αποστέλλοντάς στο στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry-support@admin.grnet.gr.

Τα ανωτέρω δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. -ως υπεύθυνη επεξεργασίας-_ παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες, για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματός του, για την άσκηση κάποιου από τα ανωτέρω δικαιώματα, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, σύμφωνα με τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

Τέλος, τα Μέλη – Μη συνεργάτες ΕΔΥΤΕ, δύνανται αυτό ανά πάσα στιγμή να αιτηθούν την ανάκληση της χορηγηθείσας συγκατάθεσής τους με αποστολή στο registry-support@admin.grnet.gr του σχετικού Εντύπου Ανάκλησης Συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της χορηγηθείσας αυτής συγκατάθεσής του.

Η. Χρονική Διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Τα προσωπικά δεδομένα των Μελών, διατηρούνται για το απαραίτητο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες της λειτουργίας του Μητρώου.

Αναλυτικότερα:

 • Για το σύνολο των Μελών: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία για την αυθεντικοποίηση των Μελών με τη χρήση διαπιστευτηρίων taxisnet, διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.
 • Για Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υποχρεωτικά για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Μετά την για οποιονδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής, δύναται να παραμείνει σε ισχύ ο λογαριασμός και να διατηρηθούν τα δεδομένα, μόνο κατόπιν χορήγησης ειδικής ρητής συγκατάθεσης του Μέλους, μέχρι την ανάκληση αυτής ή μέχρι την άσκηση δικαιώματος διαγραφής.
 • Για Μη Συνεργάτες ΕΔΥΤΕ: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται μέχρι το Μέλος να προχωρήσει σε υποβολή αιτήματος ανάκλησης χορηγηθείσας συγκατάθεσης ή δικαιώματος διαγραφής.

Θ. Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών:

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μεριμνά, ώστε καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. Τα μέτρα που λαμβάνονται, εγγυώνται κατάλληλο, σε σχέση με το είδος των δεδομένων επίπεδο προστασίας και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υλοποιούνται ασφαλείς μηχανισμοί εγγραφής και εισόδου των Μελών, καθώς και όλοι οι σύγχρονοι μηχανισμοί διασφάλισης των δεδομένων με αποθήκευση των δεδομένων των Μελών σε κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων.

Ι. Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να απευθύνεται στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@grnet.gr.

ΙΑ. Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων, δεν ικανοποιηθεί από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να προσφύγει ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.dpa.gr.